Sunday, November 23, 2008

Gravy train...

("Always Free Gravy", 10/08, Toronto, by Ezra S.)